طرح هر تهرانی یک وکیل

مجری طرح هر تهرانی یک وکیل
برای اولین بار در تهران
با پرداخت سالیانه 1,500,000 هزار تومان
دارای وکیل پایه یک و مشاوره حقوقی دائمی شوید

فرم ثبت نام

    مشاوره
    یا

    مشاوره حقوقی دائمی جهت تنظیم شکواییه، دادخواست و لوایح شوید

      10 درصد تخفیف مشاوره به مدت محدود