نقش وکیل در الزام به تنظیم سند رسمی ملک

نقش وکیل در الزام به تنظیم سند رسمی ملک

نقش وکیل در الزام به تنظیم سند رسمی ملک

در واقع، وکیلی که دانش کافی از حقوق ثبت، حقوق قرارداد و امور املاک و مستغلات دارد، همان وکیلی است که قرار است در تنظیم سند رسمی ملک شما کمک کند یا وکیلی است که از او به عنوان وکیل املاک یا وکیل ثبتی یاد می شود. در جامعه برای کسانی که به حقوق مسلط نیستند، برای آگاهی از مسائل حقوقی مربوط به قراردادها، حقوق ثبت و مهمتر از آن جنبه تخصصی ارائه دادخواست، مستلزم استفاده از تخصص وکلای ملکی هستند. در نتیجه برای اقامه بهتر دعوی و موفقیت در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، بهتر است از یک وکیل بانکی در تهران متخصص مشاوره بگیرید یا برای طرح دعوا نمایندگی دهید.

نقش وکیل در الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

نقش وکیل در الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

دعوای دیگری که غالباً ناشی از عدم حسن نیت فروشنده در انجام تعهد خود نسبت به تنظیم سند رسمی خودروی فروخته شده پیش می آید، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو است.

مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه دارای ظرایف حقوقی خاص خود است که هنگام تنظیم دادخواست آن باید توسط وکیل متخصص رعایت شود. رعایت نکردن برخی موارد مربوط به قانون یا خود قرارداد فی مابین طرفین در طرح دعوا، ممکن است بعد از چند ماه از تاریخ دادخواست با قرار رد دادخواست مواجه گرددکه موجب از بین رفتن هزینه و وقت اشخاص می شود. بنابرین حضور یک وکیل می تواند از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.

موانع الزام به تنظیم سند رسمی

گاهی اوقات موانعی وجود دارد که امکان تقدیم دادخواستی را که خواستار تنظیم سند رسمی دادگاه است، غیرممکن می‌کند و حتی در مواردی که خواهان برنده می‌شود، به دلیل وجود مانع، رأی قابل اجرا نیست.

این چالش ها شامل ماهیت رهنی معامله، عدم مالکیت فروشنده، توقیف بودن اموال به جهت بدهی های بفروشنده به اشخاص یا سازمان های مختلف دولتی از جمله اداره مالیات و شهرداری است، اما محدود به آنها نیست. بنابرین قبل از طرح دادخواست باید تمام جوانب قانونی رعایت گردد.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی | لایحه الزام به تنظیم سند رسمی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی | لایحه الزام به تنظیم سند رسمی

موضوع :الزام به تنظیم سند رسمی ملک(الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۲۰ متر مربع از قطعه شماره …. پلاک ثبتی شماره … فرعی از…. اصلی)

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ….

سلام علیکم

احتراما به وکالت از خواهان به استحضارمیرساند:

موکل در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۸۱ طی یک مبایعه نامه عادی تقدیمی به شماره …. یک قطعه زمین به مساحت۱۲۰ متردر قطعه شماره …. دارای پلاک ثبتی …. فرعی از…اصلی واقع در …….. را ازآقای ……….،خریداری نموده اند. خوانده محترم علی رغم تعهد قانونی مبنی بر حضور در دفتر اسناد رسمی وانتقال سند رسمی به نام موکل ،تاکنون هیچ اقدامی در خصوص تنظیم سند رسمی به عمل نیاورده است. باتوجه به اینکه ملک مذکور ،حسب انتقال به ترتیب از ناحیه خواندگان: ۱_  …………….۲_ ……………………. ۳_ ………………………. ۴ ، به موکل رسیده است،  صدور حکم بر محکومیت کلیه خواندگان به حضور دردفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ قطعه زمین مذکور در ستون خواسته و پرداخت کلیه خسارت دادرسی، ازجمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل درحق موکل  از آن مقام محترم مورد استدعا می باشد.  با تجدید احترام

 

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع | وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

ممکن است شخصی ملکی چند دانگ از ملکی را خریداری نماید که در آن ملک فرشونده با دیگری مالکیت مشاع دارد. خریدار باید در مواردی که ملکی به صورت مشاع خریداری نموده و فروشنده از روی سوء نیت اقدام به تنظیم سند رسمی نمی‌کند، خریدار می تواند از دادگاه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی کند.

دفاع در برابر الزام تنظیم سند رسمی

دفاع در برابر الزام تنظیم سند رسمی

بدون شک فروشنده نیز به عنوان خوانده دعوا ،حق دارد در برابر این نوع اقدام و ادعا از خود دفاع کند. ممکن است در قرارداد فروش، تنظیم سند رسمی منوط به انجام تعهدی من جمله پرداخت کامل ثمن یا انجام یک شرط دیگر از طرف خریدار باشد. بنابرین خریدار نمی تواند قبل از انجام کامل تعهد خود ، الزام فروشسنده را به تنظیم سند رسمی از دادگاه در خواست نماید.

توافق طرفین در مورد تنظیم سند رسمی و شروطی که طرفین معامله در قرارداد برای حضور در دفتر اسناد رسمی قید کرده اند از جمله دفاعیات در برابر چنین دادخواستی است.

شرایط و نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

فرآیند اقامه دعوی بسته به مشخصات هر مورد متفاوت است، اما این دعاوی عموماً دارای ویژگی های زیر هستند:

۱-تنظیم دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خریدار ملک

۲-ارائه مدارک کافی در قالب مستندات و استدلال برای نشان دادن رابطه قراردادی خواهان با مالک رسمی ملک

۳-مهلتی که فروشنده متعهد به تنظیم سند رسمی مقرر در قرارداد بوده گذشته باشد.

و دیگر مدارک موجود که بستگی به قرارداد متفاوت است .

مبنای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک

فروشنده طبق قانون موظف به انتقال سند رسمی است و قانونگذار اعلام کرده است که معاملات ملکی باید طبق مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد. طبیعتاً در مبایعه نامه ها، خریدار و فروشنده معمولاً توافق می کنند که در یک روز مشخص در یکی دفاتر اسناد رسمی حضوریابند تا اسناد انتقال را امضا کنند.

اما اگر هم چنین توافقی صورت نگرفته باشد، طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، قراردادها نه تنها متعاملین را ملزم به اجرای شروط مندرج در آن می‌کند، بلکه به کلیه نتایج قانونی یا عرفی ناشی از عقد را نیز ملزم می‌کند.

یکی از الزامات عرفی قرارداد بیع، تنظیم اسناد رسمی انتقال مالکیت است. بنابرین عدم درج شرط حضور در دفترخانه، ذمه فروشنده را از این تعهد ساقط نمی کند.

خواهان و خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک

خریدار که اساساً ملک را طبق یک مبایعه نامه خریداری کرده است، همیشه در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مبنی بر انتقال مالکیت ملک، مدعی است و در دادخواست تقدیمی ، مشخصات وی به عنوان خواهان قیذ می شود. از طرف دیگر، مدعی علیه همیشه فروشنده است، مگر اینکه سند رسمی ملک به نام فروشنده نباشد که در این صورت علاوه بر نام فروشنده، سایر ید های قبلی که به ترتیب ملک مورد دعوا انتقال یافته تا شخصی که سند رسمی به نام وی است باید به عنوان خوانده دعوا در دادخواست تقدیمی قید گردد.

البته شخصی که رسمی رسمی ملک به نام او است، در نهایت هدف حکمی است که انتقال سند رسمی انتقال مالکیت را الزام می کند.

 

مطالبه وجه التزام یا خسارت تاخیر در صورت عدم تنظیم سند رسمی انتقال ملک

موقع خرید ملک ، ترجیحاً در مبایعه نامه قید شود که فروشنده متعهد می شود که در صورت تأخیر در تنظیم سند رسمی ، مبلغی را روزانه به عنوان وجه التزام ناشی از عدم ایفای تعهد را به خریدار پرداخت کند. در این صورت فروشنده برای جلوگیری از این ضرر ، از تنظیم سند ممانعت نمیکند یا در صورت عدم تنظیم ، خریدار می تواند  علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی ، خسارت وارده بر خود را طبق مبلغ مندرج در قرارداد مطالبه کند

کلام آخر

در این مقاله با عدالت جویان برتر به نقش وکیل در الزام به تنظیم سند رسمی ملک پرداختیم هم چنین بدانید، وکیل در فرایند الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک، نقش مهمی دارد ویک حقوق دان حرفه ای است که در زمینه قوانین ملکی و روند تنظیم سند رسمی، تخصص و دانش لازم را دارد . بنابرین استفاده از وکیل متخصص می تواند از بروز اتلاف وقت و هزینه های شما جلوگیری کند.

Round Photo_Nov042023_165116

فرهاد شجاع

موسس مجموعه عدالت جویان برتر، وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه و سالها سابقه وکالت در زمینه کیفری ، حقوقی و ....

مقاله های برتر

نمونه دادخواست تقسیم ماترک

برای توضیح نمونه دادخواست تقسیم ماترک، بر اساس ماده ۳۰۰ قانون باید گفت: امور حسبی در صورت تعدد ورثه هر یک از انها مستقلا می

مشاهده
نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه  با اینکه مطابق قانون،تهیه وسایل خانه به زوج(مرد) می باشد ولی عرفا، زوجه(زن) معمولا در اوایل زندگی مشترک، مجموعه ای از

مشاهده
فسخ قرارداد ملکی | نقش وکیل ملکی در در فسخ قرارداد

 اشخاص عادی در قرارداد های مربوط به خرید و فروش ملک، ممکن است به نکات ریز مندرج در قرارداد توجه نکنند. یکی از این نکات

مشاهده
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

    10 درصد تخفیف مشاوره به مدت محدود